به همین سادگی که می بینی!(تجربه ای از سینما همراه با فرم ملی)

به همین سادگی که می بینی!(تجربه ای از سینما همراه با فرم ملی)
نقد فیلم به همین سادگیبه همین سادگی که می بینی!(تجربه ای از سینما همر...