چرا تاریخ!

چرا تاریخ!
تنها تاریخ است که دلهره‌ی پوچی را زائل می‌کند؛ زیرا انسان در می‌یابد...