پسری با کفش‌های کتانی

پسری با کفش‌های کتانی
گذری بر کوچۀ نوجوانی، از دالانِ سینما، با فانوسِ کیارستمی