معشوق ها

معشوق ها
آنهایی را که دوست‌داریم خیلی قدرتمند هستند چون میتوانند با یک حرکت، یک...