آموزش شکل کُرَوی

آموزش شکل کُرَوی
راه تشخیص کُرَوی بودن یک شکل هندسی ؟