نقدهایی بر آموزش و پرورش - بخش ششم - بزرگترین مانع آموزش

بزرگ‌ترین مانع آموزش و پرورش کلاس درس است!بله، بزرگ‌ترین مانع آموزش در...