همه چیزمان به همه چیزمان...

همه چیزمان به همه چیزمان...
یکی از مشکلاتی که همیشه با آن دست به گریبان بوده‌ام، معادل‌گذاری است....