معماری چیست؟

بی شک وظیفه ی معماری، ساختِ جایی بهتر برای زندگی و زیست انسانی است. زی...