آدم بدها را بیشتر قبول دارم تا آنهایی که ...

آدم بدها را بیشتر قبول دارم تا آنهایی که ...
آدم بدها را بیشتر قبول دارم تا آنهایی که خوبی را با منت همراه میکنند ؛...