روزهای دوری که خاطراتش همچنان نزدیک است

روزهای دوری که خاطراتش همچنان نزدیک است
بوی خوش ماه مهر از پنجره غربتنمی دانم شما هم مثل من بوی خوش ماه مهر را...