زمان، پدیده ای ساده، پیچیده و بی نهایت

زمان، پدیده ای ساده، پیچیده و بی نهایت
همه ی ما این جمله را از بزرگتر هایمان شنیده ایم که هر آدمی یک همزاد دا...