اگر برای بقا مجبور بودم هر ده سال یک نفر را نفله کنم!

اگر برای بقا مجبور بودم هر ده سال یک نفر را نفله کنم!
بعضی مواقع فقط با خیالپردازی حالم خوب می شود.می روم در عالم خیال و نمی...