چرا مادرِ آرنوفسکی تمشک طلایی بدترین کارگردانی را گرفت؟

چرا مادرِ آرنوفسکی تمشک طلایی بدترین کارگردانی را گرفت؟
از آنجا که در پی نقد مثبت سایت زومجی تصمیم گرفتم فیلم «مادر» ساختۀ «دا...