مردی که ‌‌پشت‌سرم راه می‌آمد

مردی که ‌‌پشت‌سرم راه می‌آمد
داستان کوتاه،کوتاه، درباره وهم و...