همیشگی..

وقتی زیاده از حد دوسش داشته باشیو بیش از اندازه در دسترس باشیبه طرفت ج...