عضله بسازیم به‌سانِ درخت! که چه؟

عضله بسازیم به‌سانِ درخت! که چه؟
در بدوبیراه گفتن به هرچه ورزشِ بی‌معنی