«آن» با سیم آمد... «آن» با قیژقیژ آمد.

«آن» با سیم آمد... «آن» با قیژقیژ آمد.
بلاگ و بلاگ نویسی، مرور خاطراتم از سال 1376 تا الان. از روزی که به این...