خدا رو شکر ویرگولیم

خدا رو شکر ویرگولیم
و بله! من دوباره شروع به نوشتن می‌کنم!ولی نه تا این عصبانی!