عاشقی به وقت امتحانات ... : تصویری لحظه ای از عشق

عاشقی به وقت امتحانات ... : تصویری لحظه ای از عشق
«در هر زندگی، تصویری لحظه ­ای از عشق واقعی وجود دارد. برای ادی، این تص...