یک آرزو!

یک آرزو!
یک آرزو!دستان دعا کننده اثر معروف البرشت دورر،نقاش،حکاک و ریاضی دان آل...