لحظه رها کردن شیرین‌تر است..

لحظه رها کردن شیرین‌تر است..
ژه اثر کریستین بوبن است که نشر ثالث آن را با ترجمه فرزین گازرانی منتشر...