12 سال با UFC

12 سال با UFC
یکم خاطره از شروع به دیدن UFC و MMA و ورزش تو ایران.