نیاز نیست کاپشن بپوشیم 4 - گولاخ

اولین ویزیت دکتر، خرداد ماه بود و دومین ویزیت یک ماه بعد، قرار بود "ظف...