پشت ابرآروان کیست؟ یک شبکه از شرکت‌های پوششی؟ یا عضو اطلاعات سپاه؟

پشت ابرآروان کیست؟ یک شبکه از شرکت‌های پوششی؟ یا عضو اطلاعات سپاه؟
واقعا کی پشت ابرآروان هست؟ ابرآروان داره به محدودیت اینترنت توی ایران...