نوشتن چیزهایی که در حال یادگیری شون هستم، کمک میکنه که عمیقتر بفهمم.