ویرگول
ورودثبت نام
Dast Andaz
Dast Andaz
خواندن ۳ دقیقه·۲ سال پیش

باتری تمام ساعت‌ها را در بیاورید! ⏰ ⏹️

باتری تمام ساعت‌ها را در بیاورید، دیر زمانی‌ست که دارند دروغ تحویلمان می‌دهند!
مگر می‌‎شود برای پرندگان قفسی و پرندگان آزاد، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‌شود برای مردم پایین و مردم بالای شهر، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‌شود برای کسی که در زیر باران بهاری گردش می‎‌کند و
کسی که در گرمای ظهر تابستان کار می‎‌کند، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‌شود برای کودکی که دارد از گرسنگی جان می‌دهد و
کودکی که سالم و سرحال در حال بازی‌ست، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‌شود وقتی داغ سنگینی دیده‌ای و
وقتی از خوشحالی می‎‌خواهی پرواز می‌کنی، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‎‌‌شود برای فرمانده و فرمانبر، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‌شود برای سردار و سرباز، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‌شود برای دارا و ندار، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‌شود برای عاشق و معشوق، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‌شود برای زاهد و فاسق، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‎‌شود برای فیل و پشه، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‌شود برای دانا و نادان، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‎‌شود برای موجر و مستاجر، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‎‌شود برای پیاده و سواره، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‌‎شود برای نان‎‌آور و نان‌‎خور، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‎‌شود برای زمین و آسمان، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‎‌شود برای برف و باران، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‎‌شود برای باد و طوفان، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‎‌شود برای ساقی و معتاد، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‎‌شود برای خُمار و نشئه، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‎‌شود برای بیمار و پزشک، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‎‌شود برای سرما و گرما، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‎‌شود برای کوچه و خیابان، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‌‎شود برای دریا و رودخانه، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‌‎شود برای کوه و تپّه، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‎‌شود برای درخت و علف، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‌‎شود برای آفتاب و سایه، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‌‎شود برای زن و مرد، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‎‌شود برای مرد و نامرد، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‌‎شود برای هنرمند و بی‎‌هنر، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‎‌شود برای ماشین و جادّه، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‎‌شود برای بالا و پایین، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‎‌شود برای زیر و رو، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‌‎شود برای مُرده و زنده، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‎‌شود برای خدا و شیطان، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‎‌شود برای مومن و کافر، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‎‌شود برای آب و آتش، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‌شود برای شکار و شکارچی، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‌‎شود برای جمع و فرد، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‎‌شود برای خواب و بیدار، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‌شود برای خیر و شرّ، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‌شود برای جنّ و انس، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‌شود برای غنچه و گل، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‌شود برای پاک و ناپاک، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‌شود برای قرار و بی‌قرار، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‌شود برای عزیز و ذلیل، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‌شود برای ظالم و مظلوم، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‌شود برای زندانی و زندانبان، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‌شود برای دوست و دشمن، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‌شود برای جنگ و صلح، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‌شود برای غریبه و آشنا، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‌شود برای ضارب و مضروب، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‌شود برای قاتل و مقتول، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‌شود برای خالق و مخلوق، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‌شود برای مرگ و زندگی، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‌شود برای صادق و کاذب، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‌شود برای محبوب و منفور، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‌شود برای زشت و زیبا، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‌شود برای صفر و یگ، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‌شود برای دزد و پلیس، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‌شود برای سیر و گرسنه، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‌شود برای شاعر و ریاضیدان، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‌شود برای مایل و مجبور، زمان یکسان بگذرد؟
مگر می‌شود برای همه کس و همه چیز، زمان یکسان بگذرد؟
باتری تمام ساعت‌ها را در بیاورید تا به خودشان بیایند و به هر کس و هر چیز، زمان مخصوص خودش را نشان دهند!
دو یادداشت پیشین:

یک‎شنبه: کدام الدنگی صفحه‌ی دست‌‎انداز را هک کرد؟! ?

شنبه: چالش هفته: (چالش هشتم: قصّه ?‍?‍?‍? + دو موضوع پیشنهادی)

حُسن ختام:
https://www.aparat.com/v/Rkv2M/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%84_-_%D8%AA%D9%84%D8%AE%DB%8C_%28_Ehsan_Daryadel_Talkhi
مدیریت زمانزمانساعتدلنوشتهدروغ
«دنباله‌‎روِ هرکسی نباش، ولی از هرکسی توانستی یاد بگیر!» آدرس سایت: dastandaz.com | ویراستی: Dast_andaz@ | ایمیل: mohsenijalal@yahoo.com
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید