دلم یک مرد می خواهد!

آری!دلم یک مرد می خواهد.نه مردی که مرا در آغوش کشد.نه مردی که در سکوت از شب تا صبح با من قدم بزند.نه مردی که اهل کتاب خواندن باشد.نه مردی که مرا دوست داشته باشد.نه مردی که با من ازدواج کند.نه مردی که دارای مشخصات فیزیکی یک مرد باشد.چون یک دختر نوزده ساله نیستم.یک دست انداز چهل ساله هستم که اگر شما چشمتان مرا ببیند،می گویید او یک مرد است و به هیچ وجه نمی توانید بین من و یک نامرد واقعی تفاوت قائل شوید!

دلم یک مرد می خواهد.مردی که گاه یک مونث،یک دختر یا یک زن است و یک مذکر،یک پسر یا یک مرد نیست!

دلم یک مرد می خواهد.مردی که پای تمام کارهایش بایستد.مردی که پای تمام حرفهایش بایستد.مردی که پای تمام نوشته هایش بایستد.مردی که مسئولیت پذیر باشد.مردی که مانند یک سیاستمدار و یک دیپلمات نامرد به یکباره زیر تمام حرفهایش نزند.مردی که مردانه چون یک انقلابی واقعی با صراحت و صداقت تمام،تا آخرین نفس،پای تمام رفتارها،گفتارها و نوشته هایش بایستد و شانه خالی نکند.

دلم یک مرد می خواهد.امّا مردی که به یک متر سبیل و دو متر دسته بیل نیست.مردی یک صفت است برای تمام زنان و مردان عالم که چون کوه ایستادگی کرده و می کنند و هیچ تندبادی نتوانسته و نمی تواند آنها را یک لحظه از هدف نیکشان دور سازد.
گفتند یافت می‌نشود جسته‌ایم ما  گفت آنک یافت می‌نشود آنم آرزوست
گفتند یافت می‌نشود جسته‌ایم ما گفت آنک یافت می‌نشود آنم آرزوست


نوشته قبلیم:

https://virgool.io/@J-M-S/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85-aw0no3fn4uky