گواراترین شربت دنیا رو اگر به زور به خوردت بدن،لذتی نمی بری!

نظرت در مورد خدا چیه؟

در مورد خدا نظر دادن کار من نیست،برو از روحانی مسجد محلّه تون بپرس.

می رم می پرسم ولی اگه می شه تو هم نظرت رو بگو.

اجازه می دی یه سوال ازت بپرسم؟

سخت که نیست؟

نه.مثل آب خوردنه!

بپرس.

اگر گواراترین شربت دنیا رو به زور به خوردت بدن،چه احساسی بهت دست می ده؟

معلومه.از نوشیدنش لذّتی که نمی برم هیچ،شاید بالا هم بیارم!

اگر به زور از تو بخوان تا بهترین خدای عالم رو بپرستی،بازم همین اتفاق برای تو می افته.تو از پرستیدن این خدا لذّتی که نمی بری هیچ،یه روزم می ذاریش کنار.اینجوری هم اون کسی که تو رو زور کرده از چشمت می افته و هم اون خدایی که به زور پرستیدیش!(یک)

اگر خیلی تشنه باشم چی؟

اون موقع باید خیلی مراقب باشی.چون امکان داره هر شربتی رو به خوردت بدن.مثلاً می تونن یه شربت مسموم برات درست کنن و تو هم به دلیل عطشی که داری با اشتیاق بخوریش و کار دست خودت بدی!

منظورت اینه که امکان داره برم سراغ عبادت خدایی که من رو به کشتن بده؟

خدای مسموم،همون خدای جعلیه که اگه تو رو به کشتن نده.نجاتم نمی ده.دردی هم ازت دوا نمی کنه.

نمی دونم باید چه کار کنم؟

برو سراغ اون شربتی که شبانه روز در دسترس باشه.گوارا باشه.سالم باشه.دوای دردهات باشه.خلاصه این که ارزش نوشیدن رو داشته باشه!

مگه همچون شربتی هم هست؟!

بودنش که هست.ولی تا خودت پیداش نکنی،قدرش رو نمی دونی!(دو)

سکانسی جالب از فیلم پی کی در مورد خدا:

https://www.aparat.com/v/fEjIQ/%D8%A7%D8%B2_%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_...


یک: لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ(سوره بقره:آیه256)

دو: وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ (سوره زمر:آیه 67)


سه مطلبی که در یک هفته گذشته منتشر کردم:

https://virgool.io/@Jalal-Mohseni-Sh/%D8%AC%D9%88%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%87-ytk0r4mjrk58
https://virgool.io/@Jalal-Mohseni-Sh/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%AF%D9%88-suqsw1hw1rt1
https://virgool.io/@Jalal-Mohseni-Sh/%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%85%D9%91%D8%AF-%D8%A8%D9%82%D9%91%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D8%AF-mxrroqpvfiqx


آخرین مطالب منتشر شده در چالش«حال خوبتو با من تقسیم کن»:

https://virgool.io/@ana.137588/%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B2%D9%87-x496pywyqoqi


حُسن ختام:

شعر زیبای«اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است/دنیا برای از تو نوشتن مرا کم است»سردوه محمدعلی بهمنی عزیز و با زیبای صدای علیرضا قربانی:

https://www.aparat.com/v/CzJRa/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%B3_%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86_%D9%87%D9%88%D8%A7_%DA%A9%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D8%AA_-_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C