"درون توست" اگر خلوتی و انجمنی است برون ز خویش کجا می روی، جهان خالیست...