این قصه کاری می کند که همه کتاب های موفقیت را آتش بزنید!

این قصه کاری می کند که همه کتاب های موفقیت را آتش بزنید!
شنیدن مکرر این قصه باعث می شود همه ترس ها و کمبودها را فراموش کنید و...