"من بودم و کنجی و کتابی و سرودی. غم را که نشان داد؟ بلا را که خبر کرد؟"