مرتضی آقابیگی • • آبان ۱۳۷۲ • • ایران ـ تهران • • https://aqmorisny.ir •