من هیچ ندانم که مرا آنکه سرشت / از اهل بهشت کرد یا دوزخ زشت / جامی و بتی و بربطی بر لب کشت / این هر سه مرا نقد و ترا نسیه بهشت / _خیام