جهشی در ابتدایی، اخراجی از راهنمایی نمونه دولتی و دبیرستان تیزهوشان، دیپلم ریاضی فیزیک با تک ماده، اخراجی و انصرافی از انواع و اقسام دانشگاه ها و مراکز علمی آموزشی سراسر کشور