شاید برای مرهم بعضی از درد هایمان به بیش از یک طبیب نیاز داشته باشیم ...