بازاریابی محتوایی، سفر،شهرگردی، فمنیسم، ماجراجویی و یک سری خرده‌ریزهای دیگر خلاصه‌ای از من است.