مدیریت آموزشی خوانده ام و دغدغه روز و شبم بچه هایی هستند که به دست ما سپرده شده اند تا شادی را تجربه کنند.میخوانم و مینویسم ولی تا دانستن فاصله ای زیاد دارم.