در حال برداشتن قدم های تک تک تا رسیدن به هدف نهاییم . هدف نهایی در 1403/02/07