(یه مشاور تازه وارد و باانگیزه) (چه زیباست توکل توکل یعنی:اجازه دادن به خداوند که خودش تصمیم بگیرد تنها خداوند است که بهترین ها را برای بندگانش رقم می زند.).