توسعه دهنده ، عاشق یادگیری زبان ها برنامه نویسی و تکنولوژی های جدید .