من یک ربات نیستم. بخاطر اینه که وقتی مینویسم بیشتر از قلب و روحم کمک میگیرم و کاری به گفته های سرم ندارم. مینویسم تا آرامش پیدا کنم!