نویسنده ،بازیگر و جهان شناس آماتور هستم و از تراوشات و ترشحات ذهنیم تو زندگی براتون مینویسم