کی به اسلحه نیاز داره وقتی با کلمات هم میتونی کسی رو بکشی