تلفیق علم و موسیقی در فیلم First Man

تلفیق علم و موسیقی در فیلم First Man
نگاهی به ساز ترمین که در ساخت موسیقی فیلم نخستین انسان استفاده شده است...