توسعه دهنده کسب و کار | اندکی تجربه در زمینه خودروی متصل و #اینترنت_اشیا | مهندس سیستمهای اقتصادی-اجتماعی