بیش از ده سال هست که به صورت حرفه‌ای برنامه‌نوسی می‌کنم. اغلب با #C‌ کد می‌زنم و از دیتابیس SQL‌استفاده می‌کنم. هر چند همیشه سعی کردم به ابزارهای متن باز هم نیم نگاهی داشته باشم.