دوست داشتم آن کسی باشم که از فرط دانایی رو به سکوت می اورد اما... نشد ! دانشجوی کارشناسی ارشد_پژوهش هنر