مدیر محصول و مهندس سابق! اینجا از همه‌چیز می‌نویسم.