امروز کارهایی را انجام می دهم که دیگران "حاضر" به انجام آن نیستند، تا فردا کارهایی را انجام دهم که دیگران "قادر" به انجام آن نیستند. | وبسایت شخصی: misaghpour.ir