کاونده‌ی راه‌حل‌های مبتنی بر طراحی و وب و ژورنالیسم برای حل موضوعات